Články / Aktuality Dnes je 20. 10. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Myšlenky z dopisu otce generála o podpoře jezuitských povolání

Čtvrtek, 22.4.2021
Řím. Otec generál Arturo Sosa napsal 12. dubna dopis všem vyšším představeným, kde je vyzývá, aby se aktivně zapojili do nového úsilí o podporu povolání. S naléhavostí očekává, že to bude jedno z hlavních témat provinčních kongregací plánovaných na konec tohoto roku a kongregace prokurátorů, která se bude konat v Loyole v roce 2022.


Co má konkrétně na mysli? Tato aktivita nemůže záviset pouze na několika určených lidech, i kdyby své síly plně vložili do tohoto poslání. Je nezbytné úsilí všech jezuitů a také spolupracovníků v poslání, aby bylo možné hovořit o skutečné „kultuře podpory povolání“.

V duchovní tradici Tovaryšstva jsou k dispozici pro doprovázení potenciálních zájemců obzvláště užitečné nástroje: praxe v naslouchání Pánovu volání a schopnost rozlišovat jeho pozvání za všech okolností. Pro jezuitské povolání může mít toto volání mnoho podob, a přitom být velmi konkrétní. Je to příležitost znovu objevit hodnotu povolání jezuitského bratra, svědka zasvěceného života bez spojení se služebným kněžstvím. Povolání bratrů jezuitů nyní nabízí mnoho možností začlenění do apoštolského díla podle věku kandidátů, jejich osobních schopností a původu.

Otec Sosa žádá představené, aby vytvořili plán podpory povolání a zajistili, aby se mu věnoval tým osob na plný úvazek. Členové by měli mít k dispozici dostatek času na nezbytnou část svého úkolu, kterou je vytrvalý osobní doprovod kandidátů. Tento plán by měl být kreativně a vynalézavě propojen se službou mládeži provincie nebo regionu. Takto by se mohlo mluvit o „kultuře podpory povolání“.

Pro všechny jezuity existují dvě konkrétní oblasti, ve kterých mohou reagovat na jeho výzvy. Na jedné straně modlit se, modlit se znovu, modlit se každý den, jednotlivě i ve společenství, aby vyprosili vnitřní naladění na ty, které Pán může povolávat do Tovaryšstva. Poté přispět k vytvoření prostoru pro setkání s mladými, přivítání v komunitách: posílit smysl pro pohostinnost, ukázat životní styl, v němž každý člen odráží štěstí svého povolání. Nakonec by mladý muž, který s nimi přichází do kontaktu, měl cítit, jak v něm vyvstává otázka: „Je způsob života, který vidím u jezuitů, životem, který bych si sám přál?“

Kultura podpory povolání a rozlišování povolání by měla zdůrazňovat přátelství jezuitů v Pánu a jejich společenství s Ježíšem, které je zaměřeno na nejlepší možnou službu pro církev a svět.

Otec generál sepsal text modlitby, která zahrnuje tyto intence:

Věčný Pane všech věcí, vyvolil sis sv. Ignáce, aby shromáždil společníky, kteří by ti sloužili a nazývali se tvým jménem.
Jejich srdce jsi otevřel vanutí Ducha Svatého, aby sloužili tvé církvi a všem mužům i ženám přinášeli útěchu tvé uzdravující a vykupitelské lásky.
Povolals je, aby tě následovali v chudobě a pokoře pod praporem kříže, s neochvějnou vírou a velkorysým srdcem, bez ohledu na to, co to bude stát.
Nikdy ses nepřestal starat o své Tovaryšstvo a otvírals mu nové cesty ve své službě.
Prosíme tě, Pane, abys i nadále povolával nové muže, kteří by ti sloužili v tomto Tovaryšstvu. V Ignaciánském roce, kdy se snažíme „vidět v Kristu všechno nově“, nám uděl milost doprovázet je darem rozlišování.
Uděl nám diskrétní lásku, abychom uměli poznat, jak jim nabízet tuto cestu nejen slovy, ale také osobní integritou, radostí z našeho způsobu života a přítomností Ducha Svatého v našem poslání.
Daruj nám otevřenost a velkorysost přijímat je v našich komunitách, aby mohli poznat, že jsi opravdu uprostřed nás a my že jsme tvoji přátelé, shromáždění a připravení být posláni kamkoliv a kdykoliv se rozhodneš nás povolat.
Nadevše nám pomáhej, abychom svým životem a svou prací ukazovali, že je to bezpečná cesta, která vede k tobě, v láskyplné službě tvé církvi a světu.


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

8

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
19.10.2021 Bez cenzury o problémech v duchovním životě
11.10.2021 Třetí probace v Bikfaye a Dublinu
12.9.2021 První česko-slovenské setkání pro zájemce o jezuitský řád
19.7.2021 Boží volání v soustředných kruzích
29.6.2021 Na Velehradě byli vysvěceni dva noví jezuitští kněžíIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Učedníci – misionáři
Modleme se, aby se všichni pokřtění zapojili do díla evangelizace a svědectvím života, z kterého vane evangelium, se nabídli k misijnímu poslání.
Národní úmysl Děkujeme za Papežská misijní díla a prosíme za všechny křesťany, aby přijali výzvu k misijnímu poslání doma i ve světě, nejen příspěvkem do sbírky na misie.
více »

Nejbližší akce

Bez cenzury o problémech v duchovním životě


Improvizace na jezuitská témata


více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


Exercicie se sv. Ignácem, vede P. Ladislav Nosek SJ


Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance Charity


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil