Články / Články Dnes je 10. 8. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Poznání Krista jako jediného Pána se odehrává sdílením životů a poslání

Pátek, 10.9.2021
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ k 24. neděli v mezidobí

Pavel Ambros

V dnešním evangeliu se něco završuje, a proto se stává i momentem obratu. Kde jej máme vidět? Ve slavnostní vyznání víry apoštola Petra: „Ty jsi Mesiáš!“ (Mk 8,29) a nečekané Ježíšově odpovědi. „Přísně je napomenul, aby to o něm nikomu neříkali.“ (Mk 8,30) Tento strohý příkaz, který adresuje učedníkům, je vyjádřen známým řeckým slovesem napomínat (ἐπιτιμάω = kárat, domlouvat, napomínat; okřikovat; pohrozit, (přísně) přikázat; vystoupit proti někomu; zakázat). Použil jej mnohokrát (např. v Mk 1,25; Mk 4,39), aby vyhnal démony a nařídil jim mlčení o něm. Exorcismus je velmi závažnou otázkou. V čem přesně? Démoni nelžou na sto procent. Démoni pouze nemluví o Ježíši správným způsobem. O Božím Synu samozřejmě vědí všechno, přesně ho definují, ale něco jim chybí: zkušenost láskyplného vztahu s ním. Proto Ježíš autoritativně zasahuje a ukládá zlým duchům, kteří hlásají jeho božství, aby mlčeli: protože svědectví o něm může pocházet pouze z hlubokého setkání a nemůže vycházet z úst zlého, který je otcem lži. A to platí i pro učedníky všech dob: mluvit o Kristu jen na základě toho, co člověk ví nebo předpokládá, že ví, aniž by s ním sdílel svůj život, je nebezpečné. Nebojme se říci: je to něco démonického. Proto Mistr apoštoly okamžitě umlčuje a jasně říká, že „Syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit, ale po třech dnech že vstane z mrtvých“ (Mk 8,31).

Petr na začátku řekl pravdu o tom, kdo Ježíš je: Spasitel. Tuto pravdu lze skutečně nabýt pouze skrze zkušenost s Kristem. To je biblický způsob poznání, který vychází ze vztahu. Poznání Krista jako božské osoby, jediného Pána a Spasitele se odehrává sdílením životů a poslání: jeho a našeho. Krista poznal ten, kdo přijal s jeho slovem i jeho samého: „Já jsem vzkříšení a život.“ (Jan 11,25). Pravý život můžeme poznat jen životem, zapojením do všech odstínů vztahu lásky. Jen tak můžeme překonat čistě lidské chápání, které je vždy vystaveno nebezpečí odchylek. Každý člověk, zraněný hříchem, riskuje, že bude mít tendenci jen vše předstírat, aby potvrdil sám sebe. Ježíš vysvětluje i nám, že ho nemůžeme poznat v plnosti před našimi osobními Velikonocemi. Ale ty se v nás postupně uskutečňují. Překonávají naše světské smýšlení. Ježíšova slova „nemáš na mysli věci božské, ale lidské“ (Mk 8,32) jsou mnohem ostřejší: vaše myšlenky nepocházejí od Boha, ale jsou uvězněny v lidském způsobu myšlení. Co je pro tento způsob typické? Ego toužícího po moci, hledající strategie a úskoky, jak se vyvyšovat. Jedná se o ekonomické, náboženské, ideologické a intelektuální zájmy, které jsou na hony vzdálené božskému myšlení. Vedou k touze zabíjet a vraždit!

Svatý Pavel varuje právě před přizpůsobováním se mentalitě světa, jehož různí mesiáši se točí jako fangle ve větru. Jeho „nepřizpůsobujte se“ (μὴ συσχηματίζεσθε = nepřipodobnit se, nezískat stejnou podobu; Řím 12,2) ústí radikálně do požadavku „změňte se“ (μεταμορφοῦσθε = přeměnit se, změnit se; být změněn, být přetvářen). Jinak řečeno: proměňujte se, překračujte podobu světa. Máme překračovat mentální formu světa. Jít tam, co je mimo něj. Neskočit na lep, když slibuje modré z nebe. Obnovit se znamená uschopnit rozpoznávat Boží vůli (Ef 4,23). Jen toto překračování nás činí schopnými rozpoznat Boží vůli, navázat s ním trvalý, nikdy nepřestávající rozhovor. Co se v něm učíme? Číst v dějinných událostech to, co Bůh žádá, a žít tak ve svobodě dětí. Tato obnova se odehrává v Kristu: „nepřijali ducha světa, ale Ducha, který vychází z Boha“ (1Kor 2,12), „naše myšlenky jsou myšlenky Kristovy“ (1Kor 2,16). V čem spočívá poznání na způsob Krista? Darováním sebe sama, obětováním sebe sama žijeme. Přinášet své tělo jako živou oběť je svatá bohoslužba a Bohu milé uctívání a je to jediné, co je rozumné (λογικός = promyšlený, rozumný; duševní; duchovní; pravý). Člověk se neuskuteční tím, že ze svého těla učiní pomník. Jeho síla neslouží k potvrzení vlastního Já. Proměňuje se darem lásky, kterou obdržel, a činí ze sebe oběť: dar Bohu a svým bratrům a sestrám. To je smysl Pavlovy výzvy, abychom se proměnili v Krista. Běžná mentalita často nedokáže pochopit smysluplnost života darovaného zdarma. Pro svět je to nelogické, není to rozumné, ba je to naopak hloupé. Oběť je něco jako hlava plná řezanky či otrub. Měkne mu mozek. Podle chytrolínů tohoto světa jen ten, kdo je z Hloupětína, může říci: „Kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mě a pro evangelium ztratí, zachrání si ho“ (Mk 8,35).

Mluvit o Kristu, aniž bychom prožívali náš život s ním, je modlářství. Proto jim Ježíš zakázal mluvit příliš brzy, aby neuváděli druhé v pokušení a nesváděli je k jinému mesiáši, k modle, k náboženskému pozlátku. „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě!“ (Mk 8,34). Platí: „Není žák nad učitele ani služebník nad svého pána.“ (Mt 10,24). Jsme na cestě (Mk 8,27; 9,33.34; 10.17.32.46.52) a stále se učíme (Mk 8,31; 9,17.31.20.35), abychom ho následovali (Mk 8,34; 9,38; 10,21.28.32.52). Koho? Ježíše – pomazaného. Ve křtu jsou všichni křesťané pomazáni neviditelným křižmem, dostávají milost Ducha Svatého a od Krista dostávají jméno: křesťan. (Béda Ctihodný)


Foto: Alena Rousová.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
5.8.2022 Písmu svatém je však noc především nocí, v níž jsme povoláni držet stráž
29.7.2022 Život závisí na tom, kolik jsme schopni dát
22.7.2022 Modlitba je zkušeností chudoby
15.7.2022 Bůh je ten druhý, který nečekaně přichází do našeho života
8.7.2022 V srdci vždy nosíme touhu poznat ten hlas, který nás povolal k životuNáš tip

S vámi jsem křesťan, pro vás jsem biskup

Pavel Ambros

Čekání na příchod nového biskupa je požehnaným časem. Úloha Božího lidu je nenahraditelná. Kniha předkládá množství podnětů k modlitbě a meditaci nad procesem hledání, jmenování a uvedení biskupa do úřadu. Čtenář se dozví více „ze zákulisí volby“…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za malé a střední podnikatele
Modleme se, aby malí a střední podnikatelé, vážně zasažení hospodářskou a sociální krizí, našli prostředky nezbytné k pokračování svého podnikání ve službách okolí, ve kterém žijí.
Národní úmysl Za lidi na dovolených
Modleme se za všechny, kteří se vydávají na cesty za poznáním a rekreací, aby Boha nalezli v kráse přírody i vznešenosti umění.
více »

Nejbližší akce

Pouť spolupracovníků a přátel jezuitů


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro vysokoškoláky


Duchovní cvičení, vede Mons. Pavel Posád


Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


více »

Kalendárium

Xaver v Japonsku

První sliby na Montmartru

Generál Ricci vězněm v Andělském hradě


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil