Padesát let sociálního apoštolátu ve Spojených státech amerických a Kanadě

3.9.2020 

Spojené státy americké / Kanada. Jezuité shrnují svoje působení na daném území za posledních padesát let.


Sociální apoštolát šedesátých let měl tři směry. Nejprve se několik kněží, často na univerzitách, zaměřilo na práva pracujících, na otázky chudoby a rasy. Dále některé farnosti sloužily chudým hispánského a afroamerického původu. Třetím směrem bylo vysílání misionářů do Latinské Ameriky v reakci na výzvu papeže Pavla VI.

V roce 1965 encyklika Druhého vatikánského koncilu Gaudium et spes zdůraznila „radosti a naděje, smutky a úzkosti“ chudých. S ohledem na segregaci, chudobu a vietnamskou válku se jezuitské provincie více zapojily do farností ve městech, angažovaly se v oblasti občanských práv a protiválečného aktivismu a v aktivní pomoci. Provincie jmenovaly provinční asistenty a výbory pro sociální službu a investiční aktivity. Vyzývaly všechna svá apoštolská díla, aby podporovala spravedlnost.

Jezuité záměrně vytvářeli malé komunity, které se otvíraly životu mezi chudými. Začaly vznikat školy Nativity, první byla pro chlapce v Manhattanu. Byla vytvořena síť pacifického institutu komunitních organizací a podobné místní skupiny. Ve Washingtonu bylo otevřeno centrum pro sociální analýzu, vzdělání a obhajobu práv. V Montrealu bylo založeno centrum pro spravedlnost v souvislosti s časopisem Relations. V Torontu bylo otevřeno jezuitské centrum pro sociální víru a spravedlnost, později se stalo jezuitským fórem, které nadále vede dialogy o otázkách víry a spravedlnosti. Četní jezuité pracovali v sociálních kancelářích amerických a kanadských biskupských konferencí.

V roce 1980 vytvořil P. Pedro Arrupe SJ Jezuitskou službu uprchlíkům. V Quebecu byl zahájen program sponzorství uprchlíků, který se zpočátku ujímal uprchlíků z Vietnamu. V osmdesátých letech bylo založeno mnoho farních sociálních služeb v působnosti Tovaryšstva. Poslání Společenství křesťanského života rovněž zahrnovalo víru a spravedlnost. Skupina jezuitských dobrovolníků, která začala v roce 1956 na Aljašce, se rozrostla na národní i mezinárodní úrovni. Laičtí spolupracovníci začali v mnoha dílech přebírat vedoucí role.

Když salvadorská armáda v roce 1989 zavraždila šest jezuitů, byla to silná výzva k práci pro spravedlnost. Tato násilnost vedla mnohé ke sdílení příběhů o míru a spravedlnosti na každoročních protestech v Georgii, což vedlo ke vzniku ignaciánské sítě solidarity. Když se po politických změnách mohli jezuité v roce 1986 vrátit na Haiti, kde do Tovaryšstva začalo vstupovat mnoho mladých mužů, sociální angažovanost vzrostla do rozsáhlých sítí služeb migrantům.

V roce 1990 apeloval papež Jan Pavel II. na péči o stvoření. Jezuitské komunity rozvíjely integraci ekologie do své duchovní služby. V roce 2002 jezuitská univerzita v Západní Virginii zahájila činnost institutu na podporu budování zdravějších a udržitelnějších komunit v regionu.

V roce 1992 byla založena instituce Homeboy Industries, která nabízí pomoc, pracovní školení a podporu bývalým členům gangu v Los Angeles. Téhož roku začalo v Quebecu působit sdružení na pomoc mladým lidem bez domova. V roce 1995 začali ignaciánští dobrovolníci poskytovat příležitosti k zapojení se a formaci pro osoby starší padesáti let. První jezuitská střední škola Cristo Rey byla otevřena v roce 1996 v Chicagu a přináší studentům s nízkými příjmy přípravné vzdělání pro studium na vysoké škole a pracovní zkušenosti; síť má nyní třicet pět škol. V roce 1998 začal projekt zaměřený na ignaciánskou spiritualitu nabízet duchovní obnovy lidem bez domova. Další projekt mexických a amerických jezuitů ve spolupráci s dalšími řeholníky a diecézí od roku 2009 doprovází migranty a prosazuje spravedlivou imigrační politiku.

Výchova ke spravedlnosti se stala kritériem pro to, co dělá jezuitskou školu jezuitskou. V roce 2000 P. Peter-Hans Kolvenbach vyzval čtyři sta delegátů z dvaceti osmi univerzit na konferenci „Spravedlnost v jezuitském vysokém školství“, aby otázky víry a spravedlnosti včlenily do svého programu. Tato výzva vedla v roce 2007 například k vytvoření sociálního výzkumného ústavu v New Orleans se zaměřením na otázky rasy, chudoby a migrace v regionu. V roce 2015 univerzita v Chicagu spustila dvouletý program pro studenty s nízkými příjmy.

Těchto padesát let podnítilo mnoho tvůrčích iniciativ ke ztělesnění víry v podobě spravedlnosti, které pomáhají jezuitům a jejich spolupracovníkům kráčet s chudými a marginalizovanými.


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2020 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.